ચૂંટેલા શેર : નયન દેસાઈ

ચૂંટેલા શેર : નયન દેસાઈ

ચૂપ રહીને જોયા કરીએ સાવ અજાણ્યું અંત વગરનું ભર્યું-ભાદર્યું રણ માણસનું. હોઠ બળે તો બળવા દઈએ, મૌજ વગરનું મોજું થઈએ, … Continue reading ચૂંટેલા શેર : નયન દેસાઈ

માણસ ઉર્ફ : નયન દેસાઈ

માણસ ઉર્ફ : નયન દેસાઈ

હા, એકાંત કણસે છે છાતીમાં ઊંડે, આ હોઠો આ હસવું ને મૂંગો બરાડો. નયમ દેસાઈને વાંચું છું ને ર.પા. નું … Continue reading માણસ ઉર્ફ : નયન દેસાઈ