ઝૂંપડી ઠીક પડે ત્યાં બાંધો!

ઝૂંપડી ઠીક પડે ત્યાં બાંધો! ઘરમાં કે જંગલમાં બાંધો, ઝૂંપડી ઠીક પડે ત્યાં બાંધો, જગ્યાને ક્યાં કશે જવું છે? અહીં બાંધો કે ત્યાં જઈ બાંધો! મસ્તી કે’તાં માટી સોતું મટી જવાનું, શઢ સંકેલી વેળાને પણ વટી જવાનું, નભનું ક્યાં કોઈ નિશાન નક્કી? ઓરું કે આઘેરું નોંધો… શિખર પછી પણ ક્યાં છે છેડો? ઈચ્છાઓ તો આકાશે…

Read More