ગઝલ – ચિનુ મોદી

આપણી વચ્ચે અબાધિત કાળનાં પોલાણ છે આપને પણ જાણ છે ને હા, મને પણ જાણ છે. છિન્ન પડઘાઓ થઈને મૌનમાં ઢળતાં પ્રથમ આપણી વાણીનું પ્હાડોમાં જરી રોકાણ છે. દૂર સાથે ચાલીને પાછો વળું છું એકલો આપણી વાટે ગરમ વંટોળનાં મંડાણ છે. ધૂળની ડમરી થઈ પગલાં બધાં ઊડી ગયાં આપણી વીતી ક્ષણોનું આ નવું પરિમાણ છે.…

Read More

ગઝલ – ચિનુ મોદી ‘ઈર્શાદ’

ક્ષર દેહ છોડી અ-ક્ષર દેહસ્વરુપ થયેલા હ્રદયસ્થ શ્રી ચિનુ મોદીને હ્રદયપૂર્વક શ્રધ્ધાંજલિ!🌸 છે ધધખતું પણ ઉપરથી શાંત, હોં, વૃદ્ધ બનતાં પ્રાપ્ત આ એકાંત, હોં. કંઈક એ જોઈ ગયો છે ત્યારથી, ચિત્ત-ચક્ષુ બેય સરખાં શાંત, હોં. જેમ જળમાં અન્નનો દાણો ફૂલે, વૃત્તિનું આવું હતું વૃત્તાંત, હોં. માપસરની વેદના ખપતી નથી, એ વધે અનહદ તો છે વેદાંત,…

Read More