ચૂંટેલા શેર – અનિલ ચાવડા

આપણે અત્યાર થઈ ઊભા રહ્યા; ને- થઈ ગણતરી ફક્ત જૂનાની-નવાની. * * * હું ભીંત પર માથું પછાડું? રોજ છાતી કૂટું? રોવું? શું કરું? હું એક એવું સત્ય છું જે કોઈ દી સાચ્ચું જ પડવાનું નથી. * * * છે દેહ રૂનું પૂમડું ત્યાં વાત અટકી જાત તો સારું હતું, પણ આગમાં કાયમ રહેવાનું અને…

Read More

સાવ ઓરડે એકલવાયો – – અનિલ ચાવડા

In a room in solitude In a room in solitude was painting some silence, At once a chirping sparrow came and beaked a void intense! I thought that I should paint something on canvas of the air, Like an oozing laundry should I also ooze on chair? When I was on the verge of blooming…

Read More