શબ્દો

અગ્નિ તણો સંગ ન પામતાં સુધી
નિસ્તેજ ટાઢા જ્યમ કૉલસા રહે,
શબ્દો રહે નિષ્પ્રભ તેમ, જ્યાં સુધી
જ્વાલા નહીં સર્જનની પ્રજાળે.
~ પ્રહ્લાદ પારેખ ( ચૂંટેલી કવિતા)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.