હયાતી


છે ભીની નજર, કોરાં સપનાં, હયાતી.
પડે રેત પર ભીનાં પગલાં, હયાતી.

છળે ઝાંઝવા, ના મટે છે તરસ જે
વહે ટીપે ટીપે એ ઝરણાં, હયાતી.

સરે છે સતત જે ઘડીમાં ક્ષણો આ
ગણો તો ભૂલાવે એ ગણના, હયાતી.

બને સૂર્ય ઝાકળ, પડે જો કિરણ તો
છે ખુદની રચેલી આ ભ્રમણા, હયાતી.

સફળતા, પ્રસિધ્ધિની ટોચે ચઢો તો
છે ડુંગરની પાછળ આ તરણાં, હયાતી.

મળે મંત્ર એને સ્વમાં સ્થિર થવાનો
આ વામન ભરે ત્રણ ડગલાં, હયાતી.
~ નેહલ