વિચારોનો ઘોંઘાટ છે ચોતરફ બસ
ને મૂંગો જ રઘવાટ છે ચોતરફ બસ

રચે છે દિવસ-રાત જાળું નજરમાં
નિરર્થકનો ચળકાટ છે ચોતરફ બસ

મને સાંભળો, ફક્ત મારું વખાણો
સતત એવો બબડાટ છે ચોતરફ બસ

વિવાદો ઉછેરી, ખબરમાં રહે છે
અધૂરપનો તલસાટ છે ચોતરફ બસ.

ન ફૂલો, ન પર્ણો, ન તરણું ઊગે જ્યાં
એ માણસની પછડાટ છે ચોતરફ બસ

તું ઓઢી ઉદાસી હવે ના ફર્યા કર
નકામો આ અકળાટ છે ચોતરફ બસ.
~ નેહલ વૈદ્ય

2 thoughts on “ગઝલ : નેહલ : ચોતરફ

Comments are closed.