વરસાદ અને શબ્દો

sharing post from my new blog eklojanere.wordpress.com