ગઝલ : હર્ષવી પટેલ

ઘર વિશે વાત કરો બહાર વિશે વાત કરો 
સાંકળે બેઉને એ દ્વાર વિશે વાત કરો

યુગ વિશે છોડોને! પળવાર વિશે વાત કરો 
રોકી લો કાળને, અત્યાર વિશે વાત કરો

ન કહો પહોંચી ગયાબાદ, છે મંઝિલ કેવી?
પણ સફરના સહુ પડકાર વિશે વાત કરો 

તો કહો- ગીત વિશે, પ્રીત વિશે, મિત વિશે 
હરવખત આમ શું ચકચાર વિશે વાત કરો! 

તારી-મારી જો કરી એમાં સમજદારી શી?
જો કરો આખા આ સંસાર વિશે વાત કરો!

સૂર્યની માત્ર કથા કરશો તો રાત જ રહેશે
શોધ છે તેજની? અંધાર વિશે વાત કરો

જે પરોવ્યાં છે તમે મોતી એ રાખોને તમે
પણ મને વીજના ચમકાર વિશે વાત કરો

~હર્ષવી પટેલ

2 thoughts on “ગઝલ : હર્ષવી પટેલ

Comments are closed.