અવાજોના યુદ્ધ પછી…

દીવાલો સાથે ભટકાઈને

ચોતરફ શબ્દોની

બટકેલી અણીઓ

વેરણખેરણ..

ને આખી રાત

જમીન પર

લોહીલુહાણ

એક

સંબંધ…

આ બધાથી

બેખબર

બારીએ પંખી ટહુક્યું…

તડકાની રજ

આખા ઓરડામાં ફરી વળી…

એણે ઢીલા થઈ ગયેલા

અંબોડાની ગાંઠને તાણી…

તુલસીને પાણી આપ્યું…

સાવરણી લઈ….!

~ મીના છેડા