હોય જો નિર્ણય

હોય જો નિર્ણય સફરનો, કાફલો શી ચીજ છે ?
પ્રાણ વીંઝે પાંખ, દેહનો દાયરો શી ચીજ છે ?

ભીંત ફાડીને તિરાડે ઊગતો પીપળ કહે,
જો રહો પર્યાપ્ત ખુદમાં, પથ્થરો શી ચીજ છે ?

નિત તરસવું ને વરસવું ખેલ ધરતી-આભનો,
થોર પૂછે રેતને, આ મોસમો શી ચીજ છે ?

બિંબ-ચહેરાની રમત તો સાહ્યબી અજવાસની,
અંધકારોના નગરમાં આયનો શી ચીજ છે ?

વજ્ર જેવું વેદનાનું તૂટશે જ્યારે કવચ,
કોણ કહેશે આંસુઓને, આશરો શી ચીજ છે ?

ઓશિયાળા તો નથી જળના બધા વરસાદ પણ,
ઝરમરે જ્યારે હૃદય, ત્યાં વાદળો શી ચીજ છે ?

હું કદી ના કરગરું ને કાંઈ પણ માગું નહીં,
રોજ ખાલી હાથ પૂછે, ઈશ્વરો શી ચીજ છે ?
– ભારતી રાણે