એને કહેવાય કાંઈ પ્રેમ ! – નેહલ

કોઈ આંખની મરુભૂમીમાં સપનાની જેમ ઊગે

અને પછી રૂંવે રૂંવે સુગંધની જેમ પમરે

એને કહેવાય કાંઈ પ્રેમ !

કોઈ ધડકનના તાલે મનમાં હળવું ઝૂલે અને

એની આંખની અટારીએથી એક સાવ નવો પ્રદેશ ખૂલે

એને કહેવાય કાંઈ પ્રેમ !

કોઈની સ્મિતભરી આંખોથી મનમાં દીવા પ્રગટે

અને ઝળહળતી નદી સાવ અંધારે ખૂણેથી વહી નીકળે

એને કહેવાય કાંઈ પ્રેમ !

કોઈના સ્પર્શની સુંવાળપ જીવન રસ થઈને પ્રસરે

અને સઘળું બેસૂરુ સૂરમય થઈ ગૂંજે

એને કહેવાય કાંઈ પ્રેમ !

કોઈની વાતો મનની માટીમાં પહેલો વરસાદ થઈ વરસે

અને ‘હોવું’ સમગ્ર વસંત થઈને ખીલે

એને કહેવાય કાંઈ પ્રેમ !

– નેહલ

Advertisements