શું છે?

અરે, આ જન્મજન્માંતર તણું આવાગમન શું છે?
પવન શું, પાણી શું,પૃથ્વીય શું ને અગન શું છે?

આ માટીમાંથી જન્મી માટીમાં થાતું દફન શું છે?
અગ્નિમાંથી પ્રગટી અગ્નિને ખોળે દહન શું છે?

અમે બ્રહ્માંડની વિસ્તીર્ણતામાં વિસ્તરી ચાલ્યા;
પછી નકશાઓ, સરહદ, વાડ કાંટાળી, વતન શું છે?

અમે શ્વાસોની વચ્ચે ઝૂલતા અવકાશમાં વસીએ;
કળી શું, મ્હેક શું, ઉદ્યાન શું ને આ સુમન શું છે?

અમારે હોડ ચાલે મળસકે રોજ ઝાકળથી,
છતાંય સૂર્ય પૂછે છે કે આ અશ્રુવહન શું છે?

ભરીને ભૂંગળીમાં વહેતું મૂકી દઈશ – પાણીમાં;
ન પૂછો કે કલમ, કાગળ, શબદ, અક્ષર, કવન શું છે?

ટક્યા છીએ અમે આકાશના ઓઢણને આધારે;
અમે શું જાણીએ જગમાં કબર શું છે, કફન શું છે?
– ભગવતીકુમાર શર્મા

( ગુજરાતી કવિતાચયન 2004 – સંપાદક: નીતિન વડગામા)

2 thoughts on “શું છે ? – ભગવતીકુમાર શર્મા

  1. અમે બ્રહ્માંડની વિસ્તીર્ણતામાં વિસ્તરી ચાલ્યા;
    પછી નકશાઓ, સરહદ, વાડ કાંટાળી, વતન શું છે?

    વિરાટમાં જેનો વસવાટ તેને આ માનવ જિવના વલખાં ક્યાંથી પોસાય!

    Liked by 1 person

Comments are closed.