એક લીલી પાંદડી અને લાલચટ્ટક ફૂલ
એક-મેકથી સાવ ભિન્ન
તોય
અર્પે એકબીજાને
સભર, રમ્ય અર્થ
હોવાનો સાથે.

એમ જ
હું અને તું
સાવ અલગ એક-મેકથી
પણ
જીવવું, હોવું
સુંદર, પરિપૂર્ણ
સંગાથે.
– નેહલ

Poetry,​ my poems © Copyright 2018, Nehal