ગઝલ – નિર્મિશ ઠાકર

સવારે સવારે હ્રદય ચીતરું છું
નર્યા ઝાકળોનો જ લય ચીતરું છું

હતી સાંજ તે અસ્ત પામી, હવે ત્યાં
નવો સૂર્ય છે તો હ્રદય ચીતરું છું

જડી આખરે એક પીંછી ક્ષણોની
હતી કલ્પના, તે સમય ચીતરું છું

નવાં સર્જનોનાં જ એંધાણ છે આ
હજી એકધારા પ્રલય ચીતરું છું

લઘુતા તણી ફ્રેમ માગી નથી મેં
મને હું અજય ને અભય ચીતરું છું
નિર્મિશ ઠાકર
અમર ગઝલો
સંપાદન ડૉ એસ એસ રાહી
રાજેશ વ્યાસ મિસ્કીન

Advertisements