સાવ ઓરડે એકલવાયો – – અનિલ ચાવડા

In a room in solitude

In a room in solitude was painting some silence,
At once a chirping sparrow came and beaked a void intense!

I thought that I should paint something on canvas of the air,
Like an oozing laundry should I also ooze on chair?
When I was on the verge of blooming buds-of-true-silence;
At once a chirping sparrow came and beaked a void intense!

A drop dribbled from no where and why ocean came in storm?
I banged my head so hard on thought, though nothing came in form,
Admitting my lack of sense I tried to shape incense;
At once a chirping sparrow came and beaked a void intense!

Anil Chavda

Translation by Pancham Shukla

સાવ ઓરડે એકલવાયો
– અનિલ ચાવડા

સાવ ઓરડે એકલવાયો છબી મૌનની દોરું
ત્યાં જ કરી ‘ચી…’ ચકલીએ પાડ્યું એમાં બાકોરું
મને થયું કે લાવ હવાના
કાગળ પર કંઈ ચીતરું
ધોયેલા કપડા નીતરે છે
એ રીતે હું નીતરું
માંડ મૌનના ગુલમ્હોરોમાં થ્યો’તો મ્હોરું મ્હોરું
ત્યાં જ કરી ‘ચી…’ ચકલીએ પાડ્યું એમાં બાકોરું
એક પડ્યું ટીપું ત્યાં
આખો દરિયો કાં ડહોળાય?
સમજી સમજી થાક્યો તોયે
કશું જ ના સમજાય
અણસમજણની શગને હું શંકોરું ના શકોરું
ત્યાં જ કરી ‘ચી…’ ચકલીએ પાડ્યું એમાં બાકોરું

Translated by Pancham Shukla

Source : poetryindia.com