તૃપ્તિ પાછળની તરસ : જવાહર બક્ષી

તૃપ્તિ પાછળની તરસ

સાવ સાચું તો તમસ બાકી છે,
અંધ જન્મેલો દિવસ બાકી છે.

સૂર્યમાં તેજ ભર્યું છે જેણે,
એ જ અગ્નિની હવસ બાકી છે.

ઘર બળ્યે વારતા પૂરી ન થઈ,
મૂળ પાયાની કણસ બાકી છે.

આંખમાં હોય ભલે અંધારું,
સ્વપ્નમાં કૈંક સરસ બાકી છે.

એ પછી કામ કશું નહિ આવે
તૃપ્તિ પાછળની તરસ બાકી છે.

જવાહર બક્ષી
(પરપોટાના કિલ્લા)

mirage