એક સૂકી કવિતા -નેહલ

હવે મનમાં
મધુર, સૌમ્ય ભાવ ઉઠતો નથી
કુમળી કવિતા ઉભરતી નથી
સૂકી, કઠણ, કઠોર ભૂમિ પર
બસ જાણે કેકટસ જ ઉગે
તેમ
મનમાં હવે શબ્દ
કાંકરા જેવા ખખડે
બરડ ડાળીઓની જેમ તૂટે
સૂકા ઘાસ જેવા
પીળા પીળા
ગોખરુના કાંટા જેવા
અણિયાળા,
મનને ઉલઝાવે, તરડાવે
બોરડીની ડાળી જેવા
વાક્યો.
ચકરાય ગીધ ને સમડી જેવા
વિચારો
નેહલ

Poetry, my poems © Copyright 2016, Nehal
(જૂની ડાયરીમાંથી)

images

2 thoughts on “એક સૂકી કવિતા -નેહલ

 1. Obvsly
  I’d take the will to learn
  A New
  Ancient Alphabeth

  As taking New pathways…

  The difficult in it would be
  To find a good translator
  Of course! Anyway
  I dream that it’s a poem
  Th’takes me away from the cities

  And brought me away
  Close to the Voice of a great new Scenario!

  Liked by 1 person

Comments are closed.