મિત્રો – Friends 

મિત્રો

આપણે બધાં રંગબેરંગી
થીંગડા જેવા
જિંદગી ના પહેરણ પર
બનાવીએ રંગીન આવરણ
ભૂખરા વાસ્તવ ને ઢાંકતું
ઉકલી ગયેલા ટાંકાઓ પર
ચીપકાવીએ રૂપાળા સ્મિત
રોજિંદા સળ ને હટાવવા
ઉષ્માભરી આંખોની
ફેરવીએ ઈસ્ત્રી
શુભેચ્છાઓ નું અત્તર છાંટી
ઉગાડીએ નવો દિવસ
જૂની સંદુકમાંથી
સાચવી ને કાઢેલો
સાંજ પડે પાછો
જાળવી ને મૂકી દેવા
આ, તે કે પેલી ઉજવણી ના
લેબલ લગાડી
બનાવવા મથીએ
નવોનક્કોર!
એકબીજાની
ઉછીની લીધેલી ક્ષણોના
પેટાવીએ દિવા
જીવનની સાંજ ને
ઝળહળાવવા !

નેહલ

o-friendship-facebook

A simple English Version 

Friends

We all are
Colourful patch-work
On life’s jacket
Creating an interesting pattern
Covering all grey rags beneath.
We try to seal holes
With our beautiful smiles.
Wish to iron out all
Creases of mundane days
With warmth of our eyes!
We spray perfume of
Our greetings
To bring in a brand new day
The day we daily put
In to our closet folding Carefully
To take out again!
Sticking labels of celebration
Of this or that day and
Make it sparkling new!
Borrowing each-other’s
Moments to
Light our candles
Brightening our evenings of Life!
– Nehal

Author: nehal

Physician by profession, I like to spend my spare time reading literature and philosophy, getting to know different cultures and exploring various forms of creative expressions,..paintings,music, photography, cinema, theatre, sculpture and of course poetry. I usually write in my mother tongue Gujarati and sometimes in Hindi and English. Nehal’s world is at the crossroads of my inner and outer worlds, hope you like the journey…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s