આ કવિતામાં- યાનિસ કોન્ટોસ

image

આ કવિતામાં

ગમે કે ન ગમે
તું આ લીલીછમ કવિતામાં ગોઠવાઈ જઈશ
અહીં હુંફ છે
થોડીક હરિયાળી, થોડુંક આકાશ,
થોડુંક સપનું તને મળી રહેશે.
કોઈ પણ રીતે છેવટે તો કવિતા કાચની છે
એટલે તું બહાર જોઈ શકશે.
મારો આટલો આગ્રહ
તને સમજાવો જ જોઈએ
સિવાય કે મારા નસીબનો ભાગ તને જોઈતો હોય
જોને અત્યારે પણ આ તને કહું છું ત્યારે
હું કયાંય નથી.
યાનિસ કોન્ટોસ

( જૂની ડાયરીમાંથી )

kontos_2

The distinguished poet and author Yannis Kontos passed away at the age of 71. In his 49-year career Kontos published numerous poetry collections, two books with prose writing and three children’s books.

Kontsos was born in Aegio in 1943 and after studies in finances he worked as an insurance agent. Between 1971 and 1976 though he operated the “Iniochos” bookstore with Thanasis Niarchos, where intellectuals and authors would meet during the dictatorship.

He published his first poems in 1965 and his first book in 1970. In 1973 he received a scholarship from the Ford Foundation. Later in his life he worked for newspapers and periodicals, including To Vima, in Greece and abroad.

A record collection of his poems set to music entitledApopira (“Attempt”) was released by composed Nikos Kallitsis in 1980, while in 1992 Kontos collaborated with painter Dimitris Mytaras, who illustrated the limited edition When a Drum is Heard Over the Citycollection.

In 1998 Kontos was honored with the State Poetry Award for his collection entitled Absurd Athelete and in 2009 the Athens Academy awarded him the Ourani Foundation Award for his poetry.

( from an obituary on Internet )

Author: nehal

Physician by profession, I like to spend my spare time reading literature and philosophy, getting to know different cultures and exploring various forms of creative expressions,..paintings,music, photography, cinema, theatre, sculpture and of course poetry. I usually write in my mother tongue Gujarati and sometimes in Hindi and English. Nehal’s world is at the crossroads of my inner and outer worlds, hope you like the journey…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s