એવું પણ બને

એવું પણ બને
હું કરું સતત તારી પ્રતિક્ષા
અને ખોજમાં મારી તું રઝળે!

એવું પણ બને
આમ ગોઠવેલી સરસ હો જિંદગી
ખસે પત્તું એક ને, કડડભૂસ મહેલ નીકળે!

એવું પણ બને
પથરાઈ હો પાંપણે સપનાંની કરચો
ટપકે આંસુ એકને, સામટાં મેઘધનુ ઝળહળે!

એવું પણ બને
બુદ્ બુદા  હો ખાલી ક્ષણોના ચોતરફ
અડકું સાવ નજીકથી તો બ્રહ્માંડો ખળભળે!

એવું પણ બને
મૃગજળોને છેતરે મારી તરસ યુગોની
ને જઈ ડૂબે તારી આંખોના સરમાં પળે પળે!

એવું પણ બને
રસ્તા, સફર ને મંઝિલોથી હો બેઠા અમે મોં ફેરવી
થંભેલાં, થાકેલાં ચરણોની જ નીચે મંઝિલો સળવળે!

– નેહલ

Author: nehal

Physician by profession, I like to spend my spare time reading literature and philosophy, getting to know different cultures and exploring various forms of creative expressions,..paintings,music, photography, cinema, theatre, sculpture and of course poetry. I usually write in my mother tongue Gujarati and sometimes in Hindi and English. Nehal’s world is at the crossroads of my inner and outer worlds, hope you like the journey…

4 thoughts on “એવું પણ બને”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s