મીરાં – Meera

હાં રે હરિ વસે હરિજનમાં,
તમે શું કરશો રે જઈ વનમાં રે. હાં રે..
ભેખ ધરીને તમે શીદ ભટકો છો
પ્રભુજી નથી વનરાવનમાં રે. હાં રે..
કાશી જાઓ ને તમે ગંગાજી નાહો,
પ્રભુજી નથી પવનમાં રે. હાં રે..
જોગ કરો ને ભલે જગન કરાવો,
પ્રભુજી નથી હોમહવનમાં રે. હાં રે..
બાઈ મીરાં કહે પ્રભુ ગિરધર નાગર,
હાં રે હરિ વસે હરિજનમાં. હાં રે..
મીરાં

Explanation in English

(O Deluded ones!) Lord (Hari) resides in the heart of His devotees.
Why are you wandering in the forests while He, the nearest and dearest one, is your very self?
Why are you criss-crossing forests and various places (having put on a show of renunciation?)
The Lord is neither in the forest nor in the strange lonely places.
You may go to Kashi (Banares) and bathe in the Ganges during your pilgrimage
But Lord is neither in the water nor in the wind.
You may perform with the help of deluded priests, havans, yagnas (and other rituals to satisfy your idiosyncrasies)
But the Lord is neither in havens or fire worship rituals.
Gopi Mira’s lover is the perfect gentleman Giridhar, whom she has married eternally
(O Deluded worldly people!) The Lord truly resides in the heart of his devotees.

Meera, 16th century mystic poet

images