મીરાં – Meera

હાં રે હરિ વસે હરિજનમાં,
તમે શું કરશો રે જઈ વનમાં રે. હાં રે..
ભેખ ધરીને તમે શીદ ભટકો છો
પ્રભુજી નથી વનરાવનમાં રે. હાં રે..
કાશી જાઓ ને તમે ગંગાજી નાહો,
પ્રભુજી નથી પવનમાં રે. હાં રે..
જોગ કરો ને ભલે જગન કરાવો,
પ્રભુજી નથી હોમહવનમાં રે. હાં રે..
બાઈ મીરાં કહે પ્રભુ ગિરધર નાગર,
હાં રે હરિ વસે હરિજનમાં. હાં રે..
મીરાં

Explanation in English

(O Deluded ones!) Lord (Hari) resides in the heart of His devotees.
Why are you wandering in the forests while He, the nearest and dearest one, is your very self?
Why are you criss-crossing forests and various places (having put on a show of renunciation?)
The Lord is neither in the forest nor in the strange lonely places.
You may go to Kashi (Banares) and bathe in the Ganges during your pilgrimage
But Lord is neither in the water nor in the wind.
You may perform with the help of deluded priests, havans, yagnas (and other rituals to satisfy your idiosyncrasies)
But the Lord is neither in havens or fire worship rituals.
Gopi Mira’s lover is the perfect gentleman Giridhar, whom she has married eternally
(O Deluded worldly people!) The Lord truly resides in the heart of his devotees.

Meera, 16th century mystic poet

images

 

Author: nehal

Physician by profession, I like to spend my spare time reading literature and philosophy, getting to know different cultures and exploring various forms of creative expressions,..paintings,music, photography, cinema, theatre, sculpture and of course poetry. I usually write in my mother tongue Gujarati and sometimes in Hindi and English. Nehal’s world is at the crossroads of my inner and outer worlds, hope you like the journey…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s