મીરાં

મીરાં ના પ્રેમસભર અને ભક્તિસભર પદોથી થોડી જુદી ભાત પાડતાં બે પદ અહીં રજુ કરું છું.

તેરા કોઈ નહીં રોકનહાર, મગન હોય મીરાં ચલી રે.
લાજસરમ કુલકી મરજાદા, સિરસે દૂર કરી;

માન-અપમાન દોઉં ધર પટકે, નિકસી હું ગ્યાનગલી.
ઊંચી અટરિયા લાલ કિવડિયા, નિરગુન સેજ બિછી;

પચરંગી ઝાલર સુભ સોહૈ, ફૂલન ફૂલકલી.
બાજુબન્દ કડૂલા સોહૈ, સિંદૂર માંગ ભરી;

સુમિરન થાલ હાથ મેં લિન્હા, શોભા અધિક ખરી.
સેજ સુષમણા મીરાં સોવે, સુભ હૈ આજ ઘરી;

તુમ જાવો રાણા ઘર અપને, મેરી તેરી નહીં સરી.
મીરાં

.. .. .. .. ..

ફાગણ કે દિન ચાર, હોલી ખેલો મના રે.
બીન કરતાલ પખવાજ બાજે, અનહદકી ઝનકાર. હોલી..
બીન સૂર રાગ છતીશ આલાપે, રોમ રોમ રનકાર. હોલી..
શીલ સંતોષકી કેશર ઘોલી, પ્રેમકી ભરી પિચકાર. હોલી..
ઊડત ગુલાલ, લાલ ભયે બાદલ, બરસત રંગ અપાર. હોલી..
ઘૂંઘટ કે પટ ખુલ ગયે સબ, લોકલાજ સબ ડાર. હોલી..
હોલી ખેલે પ્રીતમ પ્યારી, સો પ્રીતમ ચિત ધાર. હોલી…
મીરાં કે પ્રભુ ગિરિધર નાગર, ચરણકમલ બલિહાર. હોલી…
મીરાં

Meerabai
16th century mystic poet

Author: nehal

Physician by profession, I like to spend my spare time reading literature and philosophy, getting to know different cultures and exploring various forms of creative expressions,..paintings,music, photography, cinema, theatre, sculpture and of course poetry. I usually write in my mother tongue Gujarati and sometimes in Hindi and English. Nehal’s world is at the crossroads of my inner and outer worlds, hope you like the journey…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s