મીરાં

મીરાં ના પ્રેમસભર અને ભક્તિસભર પદોથી થોડી જુદી ભાત પાડતાં બે પદ અહીં રજુ કરું છું.

તેરા કોઈ નહીં રોકનહાર, મગન હોય મીરાં ચલી રે.
લાજસરમ કુલકી મરજાદા, સિરસે દૂર કરી;

માન-અપમાન દોઉં ધર પટકે, નિકસી હું ગ્યાનગલી.
ઊંચી અટરિયા લાલ કિવડિયા, નિરગુન સેજ બિછી;

પચરંગી ઝાલર સુભ સોહૈ, ફૂલન ફૂલકલી.
બાજુબન્દ કડૂલા સોહૈ, સિંદૂર માંગ ભરી;

સુમિરન થાલ હાથ મેં લિન્હા, શોભા અધિક ખરી.
સેજ સુષમણા મીરાં સોવે, સુભ હૈ આજ ઘરી;

તુમ જાવો રાણા ઘર અપને, મેરી તેરી નહીં સરી.
મીરાં

.. .. .. .. ..

ફાગણ કે દિન ચાર, હોલી ખેલો મના રે.
બીન કરતાલ પખવાજ બાજે, અનહદકી ઝનકાર. હોલી..
બીન સૂર રાગ છતીશ આલાપે, રોમ રોમ રનકાર. હોલી..
શીલ સંતોષકી કેશર ઘોલી, પ્રેમકી ભરી પિચકાર. હોલી..
ઊડત ગુલાલ, લાલ ભયે બાદલ, બરસત રંગ અપાર. હોલી..
ઘૂંઘટ કે પટ ખુલ ગયે સબ, લોકલાજ સબ ડાર. હોલી..
હોલી ખેલે પ્રીતમ પ્યારી, સો પ્રીતમ ચિત ધાર. હોલી…
મીરાં કે પ્રભુ ગિરિધર નાગર, ચરણકમલ બલિહાર. હોલી…
મીરાં

Meerabai
16th century mystic poet