પળો મહેક્યાની આ ક્ષણે!

image

 

 

આંખ ખૂલ્યાની આ ક્ષણે.
જાત જાગ્યાની આ ક્ષણે.

પડઘા ઝીલ્યાની આ ક્ષણે
પડછાયા પકડયાની આ ક્ષણે.

માળા  તૂટ્યા ની આ ક્ષણે.
સૌન્દર્યો  ઝળહળ્યા ની આ ક્ષણે.

સફર ખેડ્યાની આ ક્ષણે.
જીવતર કળ્યા ની આ ક્ષણે

પર્ણો ખર્યાં ની આ ક્ષણે.
ફુલો ખર્યાની આ ક્ષણે.

આકાશ ઉઘડ્યાની આ ક્ષણે
મૂળ સોતાં ઉખાડ્યાની આ ક્ષણે.

મૌન એકાંત સંધ્યા ની આ ક્ષણે
તેજ  પ્રાગટ્યની આ ક્ષણે

પળો મહેક્યાની આ ક્ષણે.
– નેહલ

Author: nehal

Physician by profession, I like to spend my spare time reading literature and philosophy, getting to know different cultures and exploring various forms of creative expressions,..paintings,music, photography, cinema, theatre, sculpture and of course poetry. I usually write in my mother tongue Gujarati and sometimes in Hindi and English. Nehal’s world is at the crossroads of my inner and outer worlds, hope you like the journey…

2 thoughts on “પળો મહેક્યાની આ ક્ષણે!”

    1. આપના પ્રતિભાવ અને પ્રશંસા માટે ખૂબ ખૂબ આભાર !વધુ સારું સર્જન કરવાની પ્રેરણા મળી .

      Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s