આંસુઓની હોડીના કિનારા – નેહલ

તોફાનોમાં  હસ્તી આ ટકી,
બસ આંસુઓની હોડીથી તરી.
પાંપણોના કિનારા ભીંજવી ના ભીંજવી,
નદી રાતની એમ વહી.
જાગી જાગીને  આંખો આ
શમણાં ઓ  એમ જોઈ રહી.
હતી ઉજાસની તરસ હરદમ,
અંધકારની દોસ્તી હવે ગમી.
શો રંજ જિંદગીથી જુદા થયાનો,
મોત તારો આભાર આવી હુંફાળી કબર મળી.
-નેહલ