વાસંતી વાયરાની ખોજ……- નેહલ

Nehal's World : Growing Time…in Words!

IMG_425784540146001-1

જિંદગી ઠરી ગયેલું પાંદડું પાનખરનું

સમયના બરફ ની વચ્ચે.

પાંદડામાં ધબકે ધીમી ધીમી

વાસંતી વાયરાની ખોજ.

-Nehal

View original post