પંક્તિઓ – નેહલ

નીરખી મુખ પોતાનું 
સૂરજ ચળકતું મલકે
વર્ષાએ સજાવેલા દર્પણોમાં
પાંદડે પાંદડે.

::::   :::::   ::::::  :::: :::
ફૂટે છે ઝરા કવિતા ના
મન ના ઊંડાણે કાંઈ કેટલાય
પાણી-કળા સમી એ પળ ક્યાં?

* * * * * * *

ખરબચડી વિસંગતીઓના પથ્થરથી ઉજળો ઘસી દીધો.
અમે દિવસના ઘડા ને
નવા સુરજ થી ભરી દીધો .

– – – – – – – –
તડકાની તપ્ત ભઠ્ઠી માંથી
ટપકતા સોનેરી મણકા ,
આ કોયલના ટહુકા.

: – : – : – : – :

– નેહલ