પ્રાર્થના

imagesઅંતરની શાહી ઉલેચી
અંતરપટ પર લખું કાગળ
હરિવર,
અક્ષર ઉજળા કરી વાંચજો.
ઝળહળ જવાબ દેજો.
-નેહલ