ચોસલાં

Gurudas Shenoy "Urbanscape:
Gurudas Shenoy “Urbanscape:

એકલતા પાડે મનમાં ભારેખમ ચોસલાં.
આ ગોળ પૃથ્વીમાં શહેર આખાં ચોસલાં.
આકાશમાં ઉભેલાં મકાનો જાણે ચોસલાં.
માણસો ના ચહેરા પણ લાગે ચોસલાં ;
ચોરસ અને લંબચોરસ આડા અને ઉભા,
હોય જાણે મોબાઈલ ,ટીવી અને કમ્પ્યુટરના બનેલા ચહેરાના ચોસલાં .
લાગણીઓ પણ વહે એકબીજીને કાટખૂણે, સંબંધો નો બન્યો છે જાણે ફલોચાર્ટ .
મૈત્રી સ્નેહ પ્રેમ કરુણા અનુકંપા સઘળું ,
બની ગયું વિન્ડોશોપીન્ગના ચોસલાં .
સમયનો કાલખંડ જાણે બની ગયો છે,
કેલ્કયુલેટર ની કીઝ ના ચોસલાં .
સુખ -દુખ,ખુશી અને આંસુ જાણે જિંદગીના મોનીટર પર પીક્સ્લના ચોસલાં .
ભલેને બધાં કહેતા ભવના ફેરા,
અંતે સુવાનું થશે ધરતીમાં પાડી ચોસલાં.
– નેહલ

Author: nehal

Physician by profession, I like to spend my spare time reading literature and philosophy, getting to know different cultures and exploring various forms of creative expressions,..paintings,music, photography, cinema, theatre, sculpture and of course poetry. I usually write in my mother tongue Gujarati and sometimes in Hindi and English. Nehal’s world is at the crossroads of my inner and outer worlds, hope you like the journey…

3 thoughts on “ચોસલાં”

  1. સુખ -દુખ,ખુશી અને આંસુ જાણે જિંદગીના મોનીટર પર પીક્સ્લના ચોસલાં .
    ભલેને બધાં કહેતા ભવના ફેરા,
    અંતે સુવાનું થશે ધરતીમાં પાડી ચોસલાં.
    nice lines!

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s