સમાધાન ! – નેહલ

આજના સળગતા પ્રશ્નો
સાંજે પસ્તી થઈને બુઝે.

આજની તાતી જરુરિયાતો
આવતી-કાલના વાયદાઓ થઈ દુઝે.

અખબાર રોજ જ તાજું જોઇએ.
બીજું ક્યાં કાંઈ સૂઝે ???

-નેહલ