વાંસળીવાળો

એ એકલપણા ની  પછેડી ઓઢી ચાલે,
સુખ-દુખ પાછળ ખેંચતા જાય.
એ એક આંસુભર્યું વાદળ ઉપાડી ચાલે,
ઝાડવાં આસપાસનાં લીલાંછમ થતાં જાય.
એ એક સોનેરી તડકાનું પોટલું ઉપાડી ચાલે,
પછીતે અંધારા ખૂણા ઝળહળ થાય.
એ એક સતરંગી ચાદર ઓઢી ચાલે,
સપનાનાં ફૂલ પતંગીયા બની ઉડતા થાય.
આ “એ” કોણ એ તો કોઇથી કળાય નહી,
દુરથી દેખાય પણ પાસે જવાય નહી .
-નેહલ

Author: nehal

Physician by profession, I like to spend my spare time reading literature and philosophy, getting to know different cultures and exploring various forms of creative expressions,..paintings,music, photography, cinema, theatre, sculpture and of course poetry. I usually write in my mother tongue Gujarati and sometimes in Hindi and English. Nehal’s world is at the crossroads of my inner and outer worlds, hope you like the journey…

1 thought on “વાંસળીવાળો”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s