હું ચિનાઈ માટી …..

માટી  ચિનાઈ હું
ટીપાતી ટીપાતી જાઉં ઘડાતી .
ના નિરાકાર , ના સાકાર
આવી હતી તેવી જ પાછી જવાની .
ઇતિહાસના હાથોએ ન રચેલું કાવ્ય.
(ઇતિહાસની  દાયણે જન્માવેલું  અધૂરામાસનું બાળક.)
-Nehal.

Friends, need your opinion on this .What do you think….its about hundreds and thousands of average, mediocre lives full of potential but never become something ,shaped randomly by circumstances they live in…….

Author: nehal

Physician by profession, I like to spend my spare time reading literature and philosophy, getting to know different cultures and exploring various forms of creative expressions,..paintings,music, photography, cinema, theatre, sculpture and of course poetry. I usually write in my mother tongue Gujarati and sometimes in Hindi and English. Nehal’s world is at the crossroads of my inner and outer worlds, hope you like the journey…

2 thoughts on “હું ચિનાઈ માટી …..”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s