હું ચિનાઈ માટી …..- નેહલ

માટી  ચિનાઈ હું
ટીપાતી ટીપાતી જાઉં ઘડાતી .
ના નિરાકાર , ના સાકાર
આવી હતી તેવી જ પાછી જવાની .
ઇતિહાસના હાથોએ ન રચેલું કાવ્ય.
(ઇતિહાસની  દાયણે જન્માવેલું  અધૂરામાસનું બાળક.)
-Nehal.

Friends, need your opinion on this .What do you think….its about hundreds and thousands of average, mediocre lives full of potential but never become something ,shaped randomly by circumstances they live in…….

2 thoughts on “હું ચિનાઈ માટી …..- નેહલ

Comments are closed.