અજવાળાની ખલેલ – નેહલ

-ciemne-wnętrze-pokoju-z-oknemઆગળ  દિવાલ પાછળ દિવાલ
ડાબે દિવાલ જમણે દિવાલ
ઉપર છતનું તોતિંગ વજન
અને ઓહ ! સામેની બારીની જાળીમાંથી
આકાશનો એક ખંડિત ટુકડો
ફફડે પાંખો મારામાં
તડપે પાર ઉડવામાં
કોઈ કહો દિવાલ બનાવનાર
એટલી કૃપા વધુ કરે
પેલી બારીને ચણી દઈ
અજવાળાની ખલેલ દૂર કરે .
-Nehal

5 thoughts on “અજવાળાની ખલેલ – નેહલ

Comments are closed.