અજવાળાની ખલેલ

-ciemne-wnętrze-pokoju-z-oknemઆગળ  દિવાલ પાછળ દિવાલ
ડાબે દિવાલ જમણે દિવાલ
ઉપર છતનું તોતિંગ વજન
અને ઓહ ! સામેની બારીની જાળીમાંથી
આકાશનો એક ખંડિત ટુકડો
ફફડે પાંખો મારામાં
તડપે પાર ઉડવામાં
કોઈ કહો દિવાલ બનાવનાર
એટલી કૃપા વધુ કરે
પેલી બારીને ચણી દઈ
અજવાળાની ખલેલ દૂર કરે .
-Nehal

Author: nehal

Physician by profession, I like to spend my spare time reading literature and philosophy, getting to know different cultures and exploring various forms of creative expressions,..paintings,music, photography, cinema, theatre, sculpture and of course poetry. I usually write in my mother tongue Gujarati and sometimes in Hindi and English. Nehal’s world is at the crossroads of my inner and outer worlds, hope you like the journey…

5 thoughts on “અજવાળાની ખલેલ”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s