પ્રથમ પ્રયાસ..

wpid-img_15989186097768.jpeg

આ  પર્ણો ની  વચ્ચેથી  તડકો નહીં,
પરમેશ્વર ધરતી પર ઉતરી રહ્યો  છે.

તને , મને, આ  તૃણ ,  પર્ણો,  ફુલો ને
સોનેરી  જાળી માં ગૂંથી રહ્યો છે.

પણે,  પેલા વૃક્ષ-તળે એક બાંકડે
અટૂલો એક વૃધ્ધ  કાંઇ  ઉછેરી રહ્યો છે.

ઉઘડી રહેલી આ કળીઓ ને જૂઓ
ઉજાસ આવતી કાલ નો ઉભરી રહ્યો છે.

પૂર્વ થી  પશ્ચિમની  ખેડી સફર લાંબી સૂરજ
ગોદમાં  ધરતી ની પાછો  ફરી રહ્યો છે.
-Nehal

Author: nehal

Physician by profession, I like to spend my spare time reading literature and philosophy, getting to know different cultures and exploring various forms of creative expressions,..paintings,music, photography, cinema, theatre, sculpture and of course poetry. I usually write in my mother tongue Gujarati and sometimes in Hindi and English. Nehal’s world is at the crossroads of my inner and outer worlds, hope you like the journey…

2 thoughts on “પ્રથમ પ્રયાસ..”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s