હું ટુકડો , ટુકડામાં હું

હું  વહેંચાઉં  ટુકડે   ટુકડે
ટુકડે   ટુકડા  વેરવિખેર
અડધિયાં શોધે  પ્રતિબિંબો
પોતાનાં ,અહીં  ત્યાં  ચોમેર.

જાણું   ટુકડા  હું જ કરું છું
તો ય ન રોકું ખુદ ને કેમ ?
જાણું  ટુકડા સાંધણશાસ્ત્રો
તો ય ન કરતી  ખુદ પર  રે’મ

હું જ નહીં સૌ એ આ કરતા
ચારેકોર ટુકડા  તરફડતા
અધૂરપની તરસોથી  કળતા
જીવન  આખું  એમ જ  સરતા

જીવતર  હોય  કદાચ  આ જ  તો ?

ટુકડા જીવતા પૂર્ણ્ ને  કાજ  તો  ?

ટુકડે  ટુકડે પુર્ણ  હી  ગાજે
અવિરત જીવન નાદ હી બાજે
-Nehal

[   આ કવિતા  ઘણા વરસો પહેલાં લખાઇ હતી  ત્યારે કેટલાક અમૂલ્ય  સૂચન કરવા  માટે  જયદેવમાસાની આભારી  છું ]

Author: nehal

Physician by profession, I like to spend my spare time reading literature and philosophy, getting to know different cultures and exploring various forms of creative expressions,..paintings,music, photography, cinema, theatre, sculpture and of course poetry. I usually write in my mother tongue Gujarati and sometimes in Hindi and English. Nehal’s world is at the crossroads of my inner and outer worlds, hope you like the journey…

1 thought on “હું ટુકડો , ટુકડામાં હું”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s